Všeobecné obchodní podmínky

AGBs

Všeobecné obchodní podmínky

I. Uzavření smlouvy

1.  Naše dodávky a  služby  jsou uskutečňovány výhradně na základě následujících podmínek.   Na obchodní podmínky kupujícího není tímto brán zřetel.
2. Naše nabídky jsou  nezávazné. Smlouvy se realizují pouze na základě  písemného potvrzení dodávky. Naše vyjádření vyžadují písemnou formu. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí rovněž pro budoucí obchody se zákazníkem.

II. Platební podmínky

1. Platba musí proběhnout v plné výši tak, aby obnos byl k dispozici v den splatnosti. Kupující smí započítat pouze nepopíratelné případně právně zjištěné pohledávky. Zádržné právo má pouze tehdy, pokud je opřeno o tentýž smluvní vztah.
2. Při překročení lhůty splatnosti jsme oprávněni účtovat úrok z  prodlení ve výši
       0,05 % z dlužné částky denně.
3. Pokud dojde v důsledku dodatečně se vyskytnuvších okolností k podstatnému zhoršení stavu majetku u kupujícího, které ohrozí platební nároky, jsme oprávněni nechat proplatit na tyto přijmutou směnku bez ohledu na lhůtu splatnosti.
4. Pokud se kupující dostane do platební neschopnosti, jsme oprávněni odmítnout dodat další zboží; zboží si vzít zpět a rovněž vstupovat do provozovny kupujícího a zboží odebrat. Odebrání zboží neznamená odstoupení od smlouvy.
5. V případech podle bodu 3 a 4 můžeme oprávnění k zabavení zrušit a požadovat pro ještě nerealizované dodávky předplatbu. Právní důsledky podle bodu 3 může kupující odvrátit peněžitou zárukou ve výši naší ohrožené pohledávky.
6. Pokud se kupující nachází v prodlení s jednou platbou,  stanou  se jeho ostatní pohledávky okamžitě splatnými, bez ohledu na datum splatnosti.
7. Zákonné předpisy o opožděné platbě zůstávají nedotčeny.

III. Záruky

1. Máme nárok na záruky našich pohledávek obvyklé podle druhu a rozsahu i když jsou tyto podmíněny nebo terminovány.

IV. Výhrada vlastnictví

1. Dodané zboží zůstává našim vlastnictvím (vyhrazené zboží) až do splnění všech nároků, zvláště také všech účetních zůstatků, které nám v rámci obchodních vztahů náleží.
2. Pokud naše vlastnické právo zanikne zpracováním, spojováním a směšováním, převede kupující na nás jemu vzniklé nebo očekávané vlastnické právo na nový předmět nebo zpracování v poměru účetní hodnoty vyhrazeného zboží k účetní hodnotě ostatního použitého zboží a uchová toto pro nás bezplatně. Naše spoluvlastnická práva platí jakožto vyhrazené zboží ve smyslu bodu 1.
3. K postoupení pohledávek není kupující v žádném případě oprávněn; to platí též pro všechny druhy faktoringových obchodů, které nejsou rovněž kupujícímu na základě našich oprávnění k inkasu dovoleny.
4. Kupující nás rovněž musí neprodleně informovat o exekuci anebo jiných omezení třetími.V. Místo plnění a příslušnost soudu

Místem plnění je pro naše dodávkové závazky místo dodávajícího závodu, případně skladu z něhož dodáváme; pro platební závazky kupujícího sídlo fakturující společnosti. Příslušný soud pro obě smluvní části je Brno.
Jsme rovněž oprávněni zažalovat kupujícího u jeho obecného místa soudu.

VI. Dodací lhůty a dodací termíny

1. Platí pouze námi písemně potvrzené dodací lhůty. Začínají nejdříve od data potvrzení dodávky, ale ne dřív než jsou zcela vyjasněny všechny detaily zakázky; odpovídajícím způsobem to platí i pro dodací termíny.
2. Jestliže kupující nesplní včas svoje smluvní závazky - realizaci předplatby a podobně, jsme oprávněni přiměřeně posunout naše dodací lhůty a termíny, odpovídajíce potřebám našich výrobních postupů, aniž poškodíme naše práva z prodlení kupujícího.
3. Pro dodržení dodacích lhůt a termínů je rozhodující čas odeslání ze závodu. Jestliže zboží bez našeho zavinění nebude moci býti odesláno včas, platí dodací lhůty a termíny dle hlášení o připravenosti k dodávce jakožto dodržené. Pokud se dodávka zpozdí z důvodu, které neleží na naší straně, potom se prodlužuje dodací lhůta o trvání této překážky.

VII. Míra, váha, jakost

Odchylky od míry, váhy a jakosti jsou přípustné podle DIN nebo platných úprav.
Váhy jsou zjišťovány na našich cejchovaných vahách a jsou směrodatné pro fakturaci. Průkaz o váze je proti předložení vážního protokolu.
Pokud nebudou jako obvykle uskutečněna jednotlivá vážení, platí nyní celková váha zásilky. Rozdíly oproti výpočtovým jednotlivým vahám budou poměrově na tuto rozděleny.

VIII. Odeslání, zabalení a přechod rizika

1. Pokud dojde ke zpoždění nakládky nebo transportu z důvodů, za něž je kupující odpovědný, jsme oprávněni na náklady a riziko kupujícího zboží co nejúsporněji uskladnit, přijmout všechna opatření považovaná za nejvhodnější a zboží, jakožto dodané vyfakturovat. Totéž platí, jestliže zboží ohlášené k připravenosti na odeslání nebude během 4 dnů potvrzeno. Zákonné předpisy týkající se opožděného přijetí zůstávají nedotčeny.
2. Tak dalece, jak je obchodně obvyklé, dodáváme zboží zabalené a chráněné proti vnějším vlivům; náklady nese kupující. Obal, jakož i ochranné a pomocné prostředky pro přepravu, nejsou vratné.
3. U škod při přepravě musí kupující neprodleně zařídit odpovídající opatření u příslušných orgánů.
4. Předáním zboží spedici nebo dopravci, nejpozději však při opuštění závodu nebo skladu, přechází riziko na kupujícího, pokud ve smlouvě není výslovně stanoveno jinak.

IX. Odpovědnost za vady

1.  Kupující přezkoumá neprodleně po vydodání zboží toto na eventuelní vady, množstevní odchylky nebo chybnou dodávku.
U dodávky vadné jako celek nebo u dílčí vadné dodávky nás kupující okamžitě po zjištění písemně informuje. Oznamovací lhůta je 14 dnů po obdržení zboží pro zřejmé vady, které jsou podle povahy zboží po pečlivé prohlídce zřejmé. Ostatní vady je třeba reklamovat neprodleně po jejich objevení.
2. Pokud se jedná o vadu, za kterou jsme zodpovědní, jsme oprávněni dle naší volby buď k odstranění vady, nebo k náhradní dodávce.
3. Pokud se nepodaří vadu odstranit, je kupující dle svého nároku oprávněn buď odstoupit od smlouvy, nebo může požadovat snížení (odpovídající srážku) z kupní ceny. U zanedbatelných závad není nárok na vrácení zboží. Při uplatnění práva na vrácení zboží pro jeho vady není nárok na náhradu následných škod.
4. Z odpovědnosti za vady jsou vyjmuty škody vzniklé nevhodným nebo nedbalým skladováním a použitím, chybnou montáží nebo uvedením do provozu kupujícím případně třetími, kteří byli kupujícím pověřeni, dále přirozené opotřebení, chybné případně nezodpovědné zacházení.
5. Lhůta pro uplatnění odpovědnosti za škody činí 12 měsíců od přechodu rizik.
6. Pokud u dodané věci chybí garantované vlastnosti, ručíme podle zákonných ustanovení za náhradu škody. Toto neplatí, pokud se účel této záruky vztahuje pouze na přiměřenost smlouvy u konkrétní dodávky nikoliv však na riziko následných škod. Ustanovení odstavce X. zůstává tímto nedotčeno.
7. Práva kupujícího na odstoupení od smlouvy u námi porušených smluvních povinností zůstávají nedotčena.

X. Obecná omezení ručení

1. Nároky na náhradu škody kvůli malým nedbalostním porušení smluvních povinností námi nebo našimi spolupracovníky nenáleží. U malých nedbalostních porušení podstatných smluvních povinností je naše ručení omezeno na předpokládanou typicky se vyskytující škodu.
2. Nároky podle zákona o ručení za výrobek, jakož i za škody na těle, zdraví a životě zůstávají nedotčeny.

XI. Průkaz o vývozu

Jestliže kupující, který má sídlo mimo Českou republiku (zahraniční odběratel) event. jím pověřený subjekt odebere zboží a toto dopraví nebo zašle do zahraničí, potom musí kupující dodat daňově potřebný doklad o vývozu. Pokud nebude tento doklad dodán, je kupující povinen zaplatit z hodnoty dodávky příslušnou daň podle sazeb platných na území České republiky.

XII. Použité právo

Platí právo České republiky s výjimkou Dohod Spojených národů o mezinárodním obchodě.

XIII. Klauzule o neplatnosti (Salvátorská klauzule)

Pokud jednotlivá ustanovení smlouvy s kupujícím včetně těchto všeobecných prodejních podmínek jsou nebo se stanou neplatnými zcela nebo i částečně, potom tímto není dotčena platnost ostatních ustanovení. Ustanovení, která se stanou zcela nebo částečně neúčinnými, mají být nahrazena ustanovením, jejichž ekonomický výsledek je co možná nejbližší ustanovením, která se stala neúčinnými.

back to: O firmě


Poslední aktualizace: 2012-06-15 10:20:22

 

Sitemap    Kontakt    Impressum    
 
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google